Algemene Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, consulten, sessies, behandelingen, cursussen, trainingen, programma’s, workshops en individuele coachingstrajecten binnen de praktijk van Zuiver Licht. Als je een afspraak, een consult, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een training, programma, cursus, workshop en individueel coachingstraject binnen de praktijk van Zuiver Licht, dan ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Een consult/sessie/behandeling

Een consult/sessie/traject is alleen mogelijk op afspraak. De kosten voor een consult, sessie of traject staan vermeld op de website van Zuiver Licht. 

Nadat er een afspraak is gemaakt voor een consult, sessie of traject dien je vóórdat deze plaatsvindt het te betalen bedrag over te maken op het rekeningnummer van Zuiver Licht. Terugbetaling of vergoeding van de door Zuiver Licht geleverde diensten is niet mogelijk.

Wanneer de klant een sessie wilt verlengen en dit in overleg met Barbara is afgesproken, dient de klant de resterende kosten van de sessie zo snel mogelijk na afloop van de sessie over te maken en uiterlijk binnen de gestelde termijn die op de factuur wordt aangegeven. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Zuiver Licht verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €100,-
Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de klant een andere volgorde van toerekening aan. De klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Een afspraak, consult, sessie of behandeling kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij annulering binnen 24 uur behoudt Zuiver Licht zich het recht om de kosten van de afspraak, sessie, consult of behandeling in rekening te brengen.

Een consult, sessie, behandeling of andere vorm van dienstverlening van Zuiver Licht kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Zuiver Licht zal dan ook nooit advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (dokter, (huis) arts, etc.) te raadplegen. Bij twijfel of gegronde reden kan iemand een sessie, training, coachingstraject of andere vorm van dienstverlening ontzegd worden.

De consulten, sessies, behandelingen of andere activiteiten binnen Zuiver Licht geven geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan een consult, sessie, programma of behandeling op basis van je vrije wil. Je kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling.

Zuiver Licht is ten alle tijden niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een consult, een sessie, een programma, een behandeling of iedere andere activiteit van Zuiver Licht. De aansprakelijkheid van Zuiver Licht voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van één behandeling, consult of sessie. Bij deelname aan een programma, training of traject betekent dit dus dat er maximaal één sessie vergoed kan worden.

2. Cursussen/ Trainingen/ Programma’s/ Workshops/ Individuele Coachingstrajecten

Als u zich aanmeldt voor één van de trainingen, cursussen, programma’s, workshops of individuele coachingstrajecten van Zuiver Licht, dan is er op dat moment een bindende overeenkomst tot stand gekomen. Als u afziet van deelname aan één van de trainingen, cursussen, programma’s, workshops of individuele coachingstrajecten waarvoor u zich heeft aangemeld, dan dient u dit binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum bij Zuiver Licht aan te geven. Dit dient per mail doorgegeven te worden. Bij annulering in de twee weken voorafgaand aan de start van het programma/traject/cursus of training dien je 2 sessies te betalen. Annulering tijdens het programma/traject/cursus/training kan na 2 sessies en je bent dan 50% van het totaalbedrag van de desbetreffende training/programma/traject verschuldigd. Als je betaalt met een betalingstermijn ben je verplicht 1 termijn door te betalen. Deze sessies kun je alleen in goed overleg individueel inhalen.

Restitutie van cursusgeld voor gemiste sessies is niet mogelijk. De opname van de gemiste sessie wordt na afloop naar de desbetreffende deelnemer gestuurd, zodat het alsnog in eigen tijd ingehaald kan worden. Eventueel vindt er een korte overdracht plaats tussen Barbara en de desbetreffende deelnemer om toelichting te geven. In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering gemaakt worden: sessies kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.

Als je je hebt aangemeld voor één van de trainingen, cursussen, programma’s, workshops of individuele coachingstrajecten van Zuiver Licht, dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan. Als je in termijnen wilt betalen, dan kun je dit aangeven bij aanmelding van de cursus/het traject of het programma. Zuiver Licht zal je dan verder informeren over de gang van zaken.

Als de deelnemer niet tevreden is na ingang of na aanvang van de sessie en geld terug eist, dan blijft de deelnemer het bedrag van de sessie verschuldigd. Terugeisen is niet mogelijk na deelname.
Wanneer je opzegt tijdens een training of programma, na de start, dan ben je 50% van het totaalbedrag van de desbetreffende training/programma verschuldigd. Als je betaalt met een betalingstermijn ben je verplicht 1 termijn door te betalen.

3. Disclaimer

De inhoud van de website van Zuiver Licht www.zuiver-licht.nl is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Zuiver Licht is niet aansprakelijk voor enige schade die het direct of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

4. Wet bescherming persoonsgegevens

Alles wat besproken wordt tijdens consulten, sessies, trainingen en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Zuiver Licht van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Zuiver Licht verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zuiver Licht verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Ook alle overige informatie die u aan Zuiver Licht verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.

© Zuiver Licht 2021